איכות ובטיחות

מדיניות החברה לאיכות ולבטיחות |

גרופין 2000

חברת גרופין 2000 רואה באיכות, בטיחות ובבריאות בתעסוקה ערכים עליונים אשר מהווים חלק בלתי נפרד מכל פעילות, ותנאי הכרחי לעמידה ביעדי הארגון.
מדיניות החברה היא לקיים תהליכי עבודה מסודרים, לימוד ושירות שלא יפגעו בבטיחותם ובבריאותם של העובדים. החברה תשקיע את המשאבים הנדרשים כדי לקיים מקום עבודה בטוח ובריא לעובדיה, לאורחיה, לקבלנים, לנותני השירות שלה ולכל הגורמים הקשורים בה.

החברה וכל העובדים מטעמה מחויבים למימוש מערכת ניהול האיכות המשולבת, לתחזוקה ולשיפור המתמיד של האפקטיביות שלה ע"י אימוץ והטמעת תקנים בינלאומיים לאיכות (ISO9001:2015) ולבטיחות ובריאות תעסוקתית של עובדים (ISO45001:2018) וזאת על מנת לקיים ולעמוד בדברים הבאים:

ההנהלה תדאג לספק מידע ומשאבים רלוונטיים בכדי להשיג את המטרות והיעדים.
חברת גרופין 2000 מתחייבת לבצע באופן יעיל ואפקטיבי את תהליכיה אלו, ולמדוד את עצמה בהתאם לשביעות רצון לקוחותיה, הניטורים והבקרות הפנימיות שהיא מבצעת.
החברה מתחייבת להקטין באופן מתמיד את הסיכונים, ההיבטים הסביבתיים והמפגעים, שעובדיה, מבקריה, קבלניה וצרכניה, וכן כל מחזיקי עניין חשופים להם, וכן לשפר את שירותיה וביצועיה באופן מתמיד. ההנהלה תשאף לבצע את כל אלו, תוך שיתוף והתייעצות עם העובדים.
ההנהלה תקבע יעדים שנתיים לשיפור מרכיבי האיכות והבטיחות, מדיניות זו תופץ ותוסבר לכל העובדים וקבלני המשנה, תהיה זמינה למחזיקי עניין ותיסקר אחת לשנה, לבדיקת המשך התאמתה לביצועי החברה.

טופס יצירת קשר